AG (Aktiengesellschaft)

AG (Aktiengesellschaft) czyli spółka akcyjna, której funkcja polega na koncentrowaniu kapitału w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia. AG posiada osobowość prawną i odpowiada wyłącznie z majątku spółki oraz rozszczepionego w akcjach kapitału zakładowego (Grundkapital). Nawet jeśli przedmiotem jej działalności nie jest przedsiębiorstwo, jest ona spółką handlową i podlega przepisom ustawy o spółkach akcyjnych (AktiengesellschaftsGesetz). Założenie AG jest kompleksowo uregulowane i rozróżnia pomiędzy tzw. założeniem prostym, kwalifikowanym oraz wskutek konwersji.
Kapitał zakładowy AG wynosi przynajmniej 50.000 EUR i powstaje wskutek przejęcia akcji przez założycieli spółki w zamian za ich wkłady.<br />AG powstaje wskutek jej wpisu do rejestru handlowego, poprzedzonego szeregiem formalności takich jak np. zebranie ww kapitału zakładowego, spisanie sprawozdania założycielskiego czy powołanie rady nadzorczej. Wskutek rejestracji AG staje się osobą prawną, może wydawać akcje (Aktien) oraz papiery wartościowe stwierdzające prawa wynikające z odpowiednich akcji o charakterze tymczasowym (Zwischenscheine). Organami AG są: walne zgromadzenie, rada nadzorcza oraz zarząd. Tak jak i w przypadku polskich spółek akcyjnych i w Niemczech akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki, ryzyko ponoszą jedynie do wysokości wniesionego kapitału oraz czerpią zyski (np. w postaci dywidendy).