e.G. (eingetragene Genossenschaft)

e.G. (eingetragene Genossenschaft) czyli zarejestrowana spółdzielnia, która rodzaj stowarzyszenia posiada w Niemczech osobowość prawną i zrównana jest ze spółkami handlowymi. Spółdzielnia ma zmienną liczbę członków (minimum 7) i za cel wspieranie pracy zarobkowej i gospodarkę członków. Dla jej zaistnienia konieczny jest wpis do rejestru spółdzielni. Organami tej formy prawnej są przede wszystkim: zarząd, rada nadzorcza oraz zgromadzenie ogólne. Odpowiedzialność spółdzielni ogranicza się zasadniczo do jej majątku, choć statut spółdzielni może przewidywać konieczność dopłat jej członków w razie niezaspokojenia wierzycieli w postępowaniu upadłościowym.